Mężczyzna mierzy poziom hałasu

W jaki sposób tworzy się mapy akustyczne?

Najprostszą, a jednocześnie najwłaściwszą definicją hałasu jest niepożądany lub szkodliwy dźwięk. Przebywanie w środowisku narażonym na długotrwały hałas powoduje rozdrażnienie, napięcie nerwowe, problemy z koncentracją i wiele innych powikłań. W celu informowania społeczeństwa o poziomie hałasu na danym terenie, monitoringu jego poziomu i opracowywania strategii walki z hałasem opracowuje się mapy akustyczne. Jak wygląda proces tworzenia mapy?

Podstawa prawna

Wykonawca mapy akustycznej musi opierać swoje działania na uchwalonych prawach. Podstawą dla tworzenia mapy akustycznej jest Dyrektywa unijna 2002/49/WE, która została przetransportowana do ustawy stanowiącej o prawie ochrony środowiska. Mapy akustyczne tworzy się zarówno dla aglomeracji miejskich, jak i obszarów poza miastem. W przypadku dróg należy wykonać mapę dla odcinków, po których przejeżdża minimum 3 000 000 pojazdów w ciągu roku, a dla linii kolejowych 30 000 pociągów.

Według obowiązujących przepisów mapę akustyczną należy aktualizować co pięć lat. Nie jest natomiast wymagane tworzenie całkowicie nowej mapy, a jedynie sprawdzenie poprawności ostatniej wersji i naniesienie niezbędnych poprawek. Dane, które zbiera wykonawca muszą zostać przekazane organom, które wysyłają je do Komisji Europejskiej. W Polsce takim organem jest Minister Środowiska.

Tworzenie mapy akustycznej

Mapy akustyczne składają się z dwóch części: graficznej i opisowej. Graficzna jest zbiorem różnego rodzaju map, np. mapy określającej hałas z poszczególnych źródeł, mapy stanu akustycznego środowiska, mapy proponowanych obszarów cichych, czy mapy ludności eksponowanych na hałas.

Specjalista z firmy konsultingowej PomiaryAkustyczne.net mówi: Opisową część mapy akustycznej można podzielić na trzy podstawowe elementy: informacje wprowadzające, część zawierającą tabele, wykresy, czy zestawienia tabelaryczne oraz podsumowanie pracy. Znaleźć tam można szczegółową charakterystykę badanego obszaru, opis występujących źródeł hałasu, liczbę ludności narażonej na hałas, czy przewidywania na temat zmian natężenia hałasu.

Zarówno część graficzną, jak i opisową sporządza się w formie warstwy mapy numerycznej. Należy sporządzić osobne warstwy dla każdego źródła hałasu, np. komunikacji samochodowej, szynowej, lotniczej oraz działalności przemysłowej. Dodatkowo wykonuje się różne warstwy dla poszczególnych części dnia, ponieważ natężenie hałasu z różnych źródeł może przybierać na intensywności o określonych porach. Określa się hałas dzienny, wieczorny oraz nocny. W przypadku występowania na badanym terenie wszystkich źródeł hałasu minimalna liczba warstw numerycznych wynosi czternaście.

Europejskie prawo reguluje, że mapa akustyczna powinna zostać przygotowana w formie cyfrowej i oparta na danych geoprzestrzennych powiązanych ze współrzędnymi geograficznymi między krajami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej. Co więcej, format mapy musi być zgodny ze standardami wytycznych technicznych Głównego Geodety Kraju. Od 2012 roku istnieje obowiązek tworzenia map akustycznych w taki sposób, aby podczas prezentacji internetowej istniała możliwość przeglądania jej w przestrzeni trójwymiarowej i oglądania ruchomych klipów, a także powiększania konkretnego punktu i zapoznania się z jego planem zabudowy.

Regulamin korzystania z serwisu